1.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2018/2019

z dnia15.11.2018 r.

 

R E G U LA M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, a także pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. W. Orkana 
 w Maniowach, zwana dalej Szkołą.

§2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,

 2. ochrona mienia Szkoły,

 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę 


  na szkodę.

  §3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

 2. Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach i przed wejściami do budynku, a także w takich punktach Szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom.

 3. Do zapoznania się z obrazem z kamer upoważnieni są: nauczyciele pracujący w szkole, a do zapoznania się z zapisem z rejestratorów z monitoringu dyrektor i upoważnieni 
do tego pracownicy.

§4

1.Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2.Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu

monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3.Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu

art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

4.Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

5.W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.

 2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację 
 o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 

  do niniejszego Regulaminu.

 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

     5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez       Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez jego zastępcę.

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego 


  na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły 

  z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 2. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

 3. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

  §6

  Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

  §7

  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.