Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach

 

1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców wpisaną na listę u wychowawcy.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za pisemną zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

4. Podczas zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć organizowanych w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych poza wykorzystaniem ich jako pomocy dydaktycznych na wyraźne polecenie nauczyciela. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek.
5. W wyjątkowych sytuacjach (zdarzenia losowe, niedyspozycja) uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy innych urządzeń jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

7.  Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych, szatniach oraz przebieralniach.

8. Nie wolno ładować telefonów komórkowych oraz innych prywatnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.


Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły skutkuje przekazaniem telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły. Uczeń powinien wyłączyć urządzenie, może zachować kartę sim i kartę pamięci.

2. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca przeprowadza z nim rozmowę dyscyplinującą i może zwrócić sprzęt uczniowi po zakończeniu zajęć tego dnia.

3. W przypadku ponownego złamania przez ucznia zasad używania telefonów wzywany zostaje do szkoły rodzic/opiekun dziecka i ustala się z nim zasady dalszego postępowania. Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy.

4. Dalsze łamanie powyższych zasad skutkuje stosowaniem kolejnych kar przewidzianych Statutem Szkoły.

5. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym.