Informacje o opiece zdrowotnej nad uczniami finansowanej ze środków publicznych
na podstawie umowy z NFZ

Szanowni rodzice!

W naszej placówce realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami obejmująca w szczególności:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • opiekę stomatologiczną,
 • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi,
 • promocję zdrowia.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanej w szkole. 

Gabinet jest czynny:

 • w poniedziałek – 8.00- 11.30
 • we wtorek – 11.30- 14.30


    Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
Miejscem tym jest: 

 • gabinet dentystyczny poza szkołą – usytuowany w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Maniowach, w godzinach pracy gabinetu.

Opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi organizowana jest w naszej placówce we współpracy z innymi podmiotami (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, rodzice, pracownicy szkoły), koordynowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.  

Promocja zdrowia realizowana jest głównie poprzez współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, nauczycielami i pedagogiem szkolnym przy podejmowaniu działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych uczniów oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów szkoły. Ponadto poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
i warunków sanitarnych w szkole.

Ponadto informuję, że rodzice/ prawni opiekunowie uczniów:

 • Mają prawo do wyrażenia sprzeciwu względem sprawowanej nad uczniami profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci
  i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Sprzeciw ten składa się
  w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.
 • Przed skorzystaniem z opieki stomatologicznej w zakresie świadczeń ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, mają obowiązek wyrazić swoją pisemną zgodę na ten fakt,
  po uzyskaniu od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych
  i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (zgodnie z art. 9
  ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Przed objęciem ucznia przewlekle chorego lub niepełnosprawnego opieką powinni wyrazić pisemną zgodę na podjęcie działań przez pracowników szkoły.

 Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Maniowach