Załącznik  do Statutu
Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

                                                                                                                                 ( obowiązuje od dnia 14.01.2019 r.)

 

 

Procedury współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach

Podstawa prawna: art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

WSTĘP:

Ze względu na dużą różnorodność podmiotów organizacyjnych, z którymi szkoła powinna oraz może podejmować współpracę, ilekroć w treści załącznika będzie mowa o:

 • instytucji, należy przez to rozumieć: instytucje wszystkich szczebli, publiczne i niepubliczne poradnie specjalistyczne, organa samorządowe
  i jednostki organizacyjne im podległe, wyższe uczelnie, instytuty naukowo - badawcze i wdrożeniowe, placówki kulturalno - oświatowe, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady pracy i pracodawców, organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 • kierowniku przedsięwzięcia należy przez to rozumieć osobę (nauczyciela, wychowawcę lub inną osobę ze strony placówki) występującą z inicjatywą zorganizowania określonego przedsięwzięcia, spełniającą następnie funkcję kierownika wycieczki, opiekuna grupy, opiekuna zajęć itp.

 

CELE WSPÓŁPRACY:

 1. Realizując funkcję dydaktyczną oraz wychowawczą, szkoła współpracuje
  z różnymi instytucjami, których działalność może:

1) wspierać i wzbogacać pracę dydaktyczną;

2) wspierać i uzupełniać pracę wychowawczą;

3) wspierać działalność iinnowacyjną szkoły

4) kształtować umiejętności indywidualne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

 

ZASADY ORGANIZOWANIA WSPÓŁPRACY:

 1. Organizatorem współpracy jest Dyrektor Szkoły, a w porozumieniu
  z Dyrektorem lub z jego pełnomocnictwa, każdy pracownik pedagogiczny szkoły.

Kierunek oraz zakres współpracy z daną instytucją może być kształtowany
w zespołach nauczycielskich i w formie wniosków przedstawiany Radzie Pedagogicznej lub bezpośrednio -Dyrektorowi.

Każdorazowo decyzja zostaje podjęta  po uprzednim uzgodnieniu warunków  tej współpracy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 1. Przedsięwzięcia realizowane z inicjatywy instytucji :

Instytucja występuje do Dyrektora Szkoły z ofertą, która powinna zawierać:

1) określenie problematyki przedsięwzięcia;

2) proponowany termin realizacji;

3) formę realizacji;

4) cele przedsięwzięcia ;

5) określenie technicznych środków realizacji, będących w dyspozycji szkoły.

Decyzję o przyjęciu oferty podejmuje Dyrektor Szkoły, przesyłając stronie zainteresowanej informację zwrotną.


 1. Decyzja o nawiązaniu (kontynuacji) współpracy z inicjatywy szkoły poprzedzana jest wystąpieniem Dyrektora Szkoły, w formie zapytania,
  do kierownika danej instytucji, a następnie po spełnieniu warunków określonych w pkt.1.

Zapytanie powinno zawierać:

1) określenie charakteru i zakresu współpracy;

2) przewidywany ( proponowany ) okres współpracy;

3) przewidywane ( zamierzone ) cele współpracy;

4) liczbę i wiek uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu;

5) proponowany sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczestników;

6) proponowaną formę umowy o współpracy (nie dotyczy wycieczek przedmiotowych).

 

 1. Nawiązanie współpracy następuje po uzyskaniu przez Dyrektora Szkoły akceptacji jego wystąpienia przez kierownika instytucji lub odpowiednio - zawarciu umowy o współpracy.

 2. Szczegółowe zasady realizacji współpracy określa umowa, której postanowienia powinny być przestrzegane ( realizowane ) przez strony, które ją zawarły.

Dyrektor Szkoły zapoznaje kierownika przedsięwzięcia z warunkami umowy.

 1. Kierownik przedsięwzięcia z ramienia szkoły ma obowiązek znać postanowienia umowy oraz spowodować stosowanie się do nich wszystkich uczestników przedsięwzięcia. 

Załącznik Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie w dniu 14.01.2019 r.