Obecnie w naszej szkole 

- uruchomione zostały oddziały przedszkolne (jeśli rodzice mają taką potrzebę, mogą powiadomić dyrektora i skorzystać z tej formy opieki)

- odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki w klasach 1- 3

- zorganizowano konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 8.

Informuję, że od poniedziałku (a w związku z dniem wolnym od zajęć edukacyjnych – od wtorku, 02 czerwca 2020 r. ) organizujemy w naszej szkole konsultacje dla uczniów klas 4- 8 (harmonogram konsultacji dostępny na stronie internetowej szkoły)

Ogólne zasady:

 • Uczestnictwo w tych zajęciach jest nieobowiązkowe.
 • Limit uczniów w grupie wynosi 9 uczniów.
 • Uczniowie uczestniczący w konsultacjach są zwolnieni z zajęć odbywających się on-line w tym czasie (i w czasie potrzebnym na dotarcie do szkoły).
 • Nauczyciel  w porozumieniu ze swoimi uczniami ustala: 
  • liczebność grupy;
  • potrzebę zapewnienia transportu dla uczniów z Huby  (informuje o tym dyrektora co najmniej dzień wcześniej);  
  • potrzebę dodatkowych konsultacji grupowych lub indywidualnych (oprócz zaplanowanych w harmonogramie) oraz informuje o tym dyrektora co najmniej dzień wcześniej.  
 • Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania „Zasad postępowania na terenie szkoły w okresie trwania epidemii COVID 19” oraz „Procedur obowiązujących w szkole…”  (oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej  szkoły oraz umieszczone na tablicach informacyjnych w budynku).