TERMINY  REKRUTACJI 

do oddziałów przedszkolnych i klas I 

Szkoły Podstawowej im W. Orkana w Maniowach

na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I. w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

do godz. 1430

od 12.04.2021 r.

do 19.04.2021 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola,  lub do klasy I w szkole podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  910 z późn. zm.)

 

od 01.03.2021 r.

do 08.03.2021 r.

 

od 21.04.2021 r.

do 22.04.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10.03.2021 r.

 

23.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.03.2021 r. 

do 17.03.2021 r.

do godz. 1430

od 26.04.2021r.

do 30.04.2021 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

 

19.03.2021 r.

 

04.05.2021 r.

 

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze  strony internetowej - zakładka druki szkolne.