REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

 1. Organizatorem szkolnego konkursu "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" jest Szkoła Podstawowa w Maniowach.
 2. CELE KONKURSU: 
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;  
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;  
 • inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 
 • pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych;

3.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

      a) Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII i Oddziałów Przedszkolnych.

      b) Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie na zajęciach pod opieką nauczycieli, lub w domu z pomocą rodziców  i rodzeństwa.

      c) Każdy uczestnik konkursu może wykonać dowolną liczbę ozdób choinkowych.

     d) Każda praca musi być opatrzona metryczką która zawiera: imię  i nazwisko uczestnika, klasę.

     e) Prace zakupione nie będą brały udziału w konkursie.

 

4. ZADANIE KONKURSOWE: 

     a)  Prace konkursowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej (drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, tkaniny, koronki, cekiny, pióra, masa solna itp.).

     b) Prace mają formę przestrzenną.

     b) Ozdobę można powiesić na choince (posiada zawieszkę) 

5. TERMINY KONKURSU:  

    a) Ogłoszenie konkursu –  24.11.2021r.

    b) Termin przyjmowania prac upływa 06.12.2021 r.

    c)  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 10.12.2021 r.

    d) Termin wręczenia nagród ustali Dyrekcja Szkoły.

    e)  Prace konkursowe należy dostarczyć do sali nr 13 lub 14, w godzinach 7.45 - 12.00  w przewidzianym w regulaminie terminie.

 

6.  OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

     a) Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

     b) Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z następującymi kryteriami oceniania: 

 • ogólny wyraz artystyczny, 
 • estetyka wykonania pracy, 
 • oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów, 
 • stopień trudności wybranej techniki plastycznej, pracochłonność.

 

7.  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników. 

 

8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 grudnia 2021r.

 

9.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

10.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia szkolnego konkursu "Najładniejsza ozdoba choinkowa". 
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań promocyjnych i umieszczenie najładniejszych prac  na choince w budynku Urzędu Gminy w Maniowach
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz danych osobowych na stronie internetowej  do celów związanych z promowaniem działalności szkoły. 
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Organizatorzy: Maria Jandura, Maria Guszkiewicz