Harmonogram klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021
1. Na miesiąc przed końcem roku szkolnego (czyli do 25 maja 2021r.) nauczyciele informują uczniów, a wychowawcy rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną ( pisemnie).
2. Do 14 czerwca (poniedziałek) – nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika oceny przewidywane z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
3. Do 15 czerwca (wtorek) wychowawcy kontrolują kompletność wpisów dotyczących ocen przewidywanych dokonanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w e- dzienniku, a następnie informują rodziców o możliwości zapoznania się z ocenami.
4. Do 16 czerwca, do godz. 15.00 (środa) – rodzice, którzy tak uznają, składają do nauczyciela przedmiotu lub do wychowawcy ( jeśli sprawa dotyczy oceny zachowania) pisemny wniosek o  umożliwienie uczniowi ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej, określając, o jaką ocenę chce się ubiegać ( zgodnie z zapisami § 39 i § 40 Statutu)
5. Nauczyciel (w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych) bądź wychowawca (w przypadku oceny zachowania) podejmuje decyzję, informuje o niej ucznia oraz rodzica i ewentualnie przeprowadza wymagane prawem czynności.
6. Do 18 czerwca (piątek) – nauczyciele dokonują klasyfikacji rocznej.
7. Do 21 czerwca (poniedziałek), do godz. 13.00 – rodzic może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych bądź zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dalsze kroki określają zapisy Statutu Szkoły.
8. 22 czerwca (wtorek), godzina 16. 00 – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
9. 25 czerwca (piątek) - zakończenie roku szkolnego. Organizacja tego dnia uzależniona jest od sytuacji epidemicznej i zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.


W każdym przypadku opisanym powyżej, jeśli jest mowa o formie pisemnej (pisma, wniosku, informacji), można tego dokonać, składając pismo do sekretariatu, za pośrednictwem wiadomości w e - dzienniku do dyrektora//wychowawcy//nauczyciela przedmiotu, bądź przesyłając maila na oficjalny adres szkoły: sp_maniowy@czorsztyn.pl